İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu düzenleyen Ofis Akademi yeni eğitim döneminde de sizlerle beraber.

İşyeri Hemşireliği Kursu
İşyeri Hemşireliği Kursu

İşin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliğidir. Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden önlem almaktır. Bu önlemler; tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarıdır.6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununda eski, geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır.

Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi baz alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst seviyeye çıkarır.  Aynı zamanda bu seviyede sürdürmek, çalışanların çalışma şartları sebebi ile sağlık problemleri yaşamasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Sağlık, hepimizin de bildiği gibi yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değildir. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğu gibi çalışanların da en doğal hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Maddesinde “Herkesin, kendisi ve ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.” Hükmü ile güvenliğin önemi vurgulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının üç temel amacı vardır:

  • Çalışanların korunması; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
  • İşletmenin korunması; Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,
  • Üretimin korunması; Üretimin devamlılığını sağlamak, Verimi artırmaktır.

İşyeri Hemşireliği/ Diğer Sağlık Personeli (DSP)

6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.

İşyeri Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar. Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.

Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar. işyeri hemşirelerinin görevleri bunlarla da sınırlı değil.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.

Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen görevleri de yerine getirir.

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

İşyeri hemşiresi veya bilinen diğer adı ile Diğer Sağlık Personeli (DSP) olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olmak esastır.

Belirlenen Bölümlerden Mezun Olanlar: İşyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle belirtilen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler;

  • Acil Tıp Teknisyenliği
  • Hemşirelik
  • Sağlık Memurluğu
  • Çevre Sağlı Teknisyenliği Bölümlerinden mezun olanlar, Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi olabilirler.

İşyeri Hemşiresi Eğitimi Almak

Yukarıda da belirttiğimiz bölümlerden mezun olanlar ayrıca İşyeri Hemşiresi Kursu almalıdırlar. Eğitim kurslarının bakanlık onaylı olduğuna da dikkat edilmelidir. Katılımcılar, bakanlığın gerekli eğitim programını açması için yetkilendirdiği eğitim merkezlerinden eğitim alırlar. İşyeri hemşireliği eğitim programları;

45 saat eğitim merkezinin internet veri tabanı üzerinden her katılımcıya özel oluşturduğu, kullanıcı şifresi ile sisteme kayıtlı dersleri eşzamanlı olmadan gün içerisinde dilediği saatler içerisinde takip ettiği programdır.

İşyeri hemşireliği kursları eğitim programlarının sonraki kısmı ise 45 saat online eğitim olarak gerçekleştirilir. Online eğitimler gün içerisinde iki farklı seans ile gerçekleştirilir.

Az önce de belirttiğimiz gibi işyeri hemşireliği kursu katılımcılarının eğitimlerde en dikkat etmeleri gereken konu eğitim aldıkları kursu bakanlık onaylı olmasıdır.

ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarda Başarılı Olma

Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı yapılır. İşyeri Hemşiresi olacak katılımcıların bu sınavlara girmesi ve yeterli puanı alması bakanlıkça belirlenen bir başka şarttır.

Diğer Sağlık Personeli Sertifikasına Sahip Olma

Katılımcılar gerekli şartları sağladıktan ve sınavlarda başarılı olduktan sonra katılımcılara ilgili bakanlık tarafından sertifika düzenlenir. Sertifikaya sahip olan Diğer Sağlık Personelleri, İSG –Katip uygulaması üzerinden işlem yapabilme hakkı elde eder ve görev alabilirler. İş güvenliği tüm kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve her geçen gün önemi daha da artan bir konudur. Ofis Akademi de bu alanda mesleğinin en iyilerini yetiştirmek için azim ve kararlılıkla çalışan ve üstüne düşen görevi yerine getirmek için de alanının en iyisi eğiticiler ile çalışan bir eğitim kurumudur.

Ofis Akademi ile İşyeri Hemşireliği Kursu

Bakanlık izni ile örgün eğitim derslerini internet ortamına taşıyan Ofis Akademi ile profesyonelliğe her zaman bir adım daha yakınsınız. Ofis Akademi’den Diğer Sağlık Personeli (DSP) eğitimi almanız halinde sınav öncesi  ders tekrarı ve soru çözüm programlarından ücretsiz yararlanabilir ve dışarıda satışı olmayan Ofis Akademi kursiyerlerine özel ders kaynaklarından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.